GPT-tehnoloogial põhineva AI-assistendi väärtuse komponendid

GPT-tehnoloogial põhinev virtuaalne assistent on tehisintellekti lahendus, mis oskab vastata töötajate küsimustele ettevõtte kordade, reeglite, protsesside ja juhendite kohta.

Organisatsioonid peavad ellujäämiseks tehnoloogia arenguga kaasas käima. Tehnoloogiainvesteeringud ei saa aga olla puhtalt usupõhised. Projektiga alustamiseks peab eksisteerima selge väärtusloome loogika, mis ütleb kuidas see aitab vähendada kulusid või tõsta tulusid.

Hüpe töötajate efektiivsuses

Virtuaalse assistendi projektiga alustamisel teostasime uuringu, mille käigus palusime töötajatel mõõta, kui kaua neil kulub aega, et leida vastust ettevõtte kordi, reegleid või protsesse puudutavatele küsimustele. Testis osales 65 töötajat eri töövaldkondadest ja keeleruumidest.

Vastustest selgus, et mediaankeskmisena kulub töötajatel ettevõttega seotud küsimustele vastuste leidmiseks 18 minutit. Seejuures väärib esile tõstmist, et vastuste leidmise ajal on “pikk saba” ehk 9% küsimustest olid sellised, millel vastuse leidmine võttis kauem kui 2 tundi (otsiti ise, küsiti juhilt ja millalgi saadi vastus) ning 6%’le küsimustest ei leitudki vastust (prooviti otsida, ei leitud ning mindi edasi teiste ülesannete juurde).

Kui manuaalselt otsides kulub vastuse leidmiseks 18. minutit ja virtuaalse assistendi abil 30. sekundit, tähendab see keskmiselt 17.5 minutit kokkuhoidu iga küsimuse pealt. Sellest võib tuletada järgneva väärtusloogika: Kui töötaja peab otsima vastust keskmiselt kahele küsimusele päevas, säästab ta virtuaalse assistendi abil aastas enam kui 140 töötundi (s.o 252 tööpäeva 2 küsimust 17.5 minutit kokkuhoidu = 8820 minutit ehk 147 töötundi).

Tegelik võit sõltub sellest, kui palju peab töötaja ettevõtte infoallikatest vastuseid leidma, kuid põhimõte on selge: virtuaalne assistent loob potentsiaali hüppeliseks efektiivsuse tõusuks.

Eriti tugevalt mõjutab see uusi töötajaid, kellel on kõige rohkem küsimusi ja kes teavad samas kõige vähem, kust infot leida. Kui tavaliselt kulub uutel töötajatel sisseelamiseks kuid, siis võib väita, et virtuaalse assistendi abil saavad nad vähemalt osasid ülesandeid esimesest päevast peale heal tasemel lahendada.

Juhid saavad keskenduda juhtimisele

Kui töötaja ei leia vastust oma küsimusele, siis mingi aja pärast pöördub ta juhi poole. See tähendab, et juhid on igapäevaselt vastuste vahendaja rollis. Kui virtuaalne assistent aitab töötajal soovitud info üles leida, saavad juhid keskenduda juhtimisele ning ühtlasi on juhil kindlustunne, et tema töötajad saavad tegeleda tööülesannete täitmisega, mitte ei oota aktiivselt mingi infokillu saabumist.

Andmehaldusprotsessi viimine uuele tasemel

Andmehaldus on enamasti tüütu ja tugevalt reglementeeritud valdkond. Paljud dokumentatsioonid sünnivad sellepärast, et reeglid nõuavad nende loomist. Võib väita, et virtuaalne assistent loob eelduse uut tüüpi andmehalduseks.

Töötajad, suheldes igapäevaselt virtuaalse assistendiga, annavad enesele teadmata hinnangu erinevate andmestike relevantsusele ja õigsusele. On üsna lihtne teha statistikat selle kohta, mille kohta inimesed küsimusi küsivad ja milliste küsimuste osas on infopuudujäägid kõige suuremad.

Virtuaalse assistendi kasutusstatistika ja tagasiside annab andmehaldusesse uue mõõtme: esmakordselt saab andmestike loomist ja täiendamist prioritiseerida kasutajate reaalse vajaduse põhjal (vajadus suurim selle osas, mida kõige rohkem küsitakse või mille osas kasutajate hinnang vastuste kvaliteedile on kõige madalam).

Töötajate tagasiside virtuaalse assistendi kohta annab andmehaldusesse uue mõõtme: esmakordselt saab andmestike loomist ja täiendamist prioritiseerida kasutajate reaalse vajaduse põhjal!

Uued funktsionaalsused

Lisaks töö efektiivistamisele loob generatiivne tehisintellekt võimaluse teostada tegevusi, mis seni pole võimalikud olnud. Järgnevalt mainin kaht olulist edasiminekut, mida oma projektide käigus oleme näinud:

Küsi "ükskõik" millises keeles

Kui virtuaalne assistent on ehitatud uute suurte keelemudelite peale, avaneb esmakordselt võimalus küsida eestikeelse dokumendi kohta ka näiteks poola keeles. Või ka vastupidi: poolakeelse dokumendi kohta eesti keeles.

Alusinfo muutmine "loetavamaks"

Ettevõtte juhendid ja reeglid on kirjutatud tavapäraselt oma ala spetsialistide poolt. See tähendab, et need on teise üksuse töötajale sageli raskesti loetavad. Kasutades ära suurte keelemudelite loogikat, võimaldab virtuaalne assistent anda keerulist alusinfot edasi oluliselt lihtsamas keeles. Teisisõnu, tehnoloogia mitte ainult ei muuda andmed kiiremini leitavaks, vaid ka paremini loetavaks.

Virtuaalne assistent loob eelduse õppiva organisatsiooni tekkeks

Astume korra sammu tagasi ning vaatame virtuaalse assistendi väärtust ka suuremas pildis. Nimelt väidan, et generatiivne tehisintellekt võimaldab esmakordselt realiseerida mõningad juhtimisteaduse kontseptsioonid, mis on küll aastakümneid tagasi välja töötatud, kuid pole olnud seni praktikas teostatavad.

Õppiv organisatsioon on kontseptsioon, mille populariseeris Peter Senge oma 1990. aastal ilmunud raamatus “The Fifth Discipline”. Sellise organisatsiooni idee on see, et organisatsiooni jäävad inimeste poolt loodud teadmised alles, need teadmised on ligipääsetavad kõigile töötajatele ja läbi selle muutub organisatsioon pidevalt targemaks.

Reaaluses ei ole see kontseptsioon kunagi realiseerunud, sest organisatsioonist lahkuvad inimesed võtavad omandatud teadmuse suurel määral endaga kaasa ning uued inimesed ei suuda (ja ei taha) vanu massiivseid andmekogumeid läbi töötada.

Virtuaalne assistent muudab seda mängu, kuna tehisintellektil ei ole midagi massiivsete andmekogumite läbitöötamise vastu. See tähendab, et teadmised, mida organisatsioon on aja jooksul kogunud, on kõigile töötajatele lihtsasti ligipääsetavad.

Kokkuvõte

Tehnoloogiainvesteeringu tegemist ei tohi juhtida “hirm maha jääda”, vaid selge väärtusloome loogika, mis ütleb kuidas see aitab vähendada kulusid või tõsta tulusid.

GPT-tehnoloogial põhineva AI-assistendi olulisemad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed väärtuskomponendid on järgmised:

  • AI-assistent aitab info leidmist ja vastuste koostamist oluliselt kiirendada, tõstes hüppeliselt uute ja ka olemasolevate töötajate efektiivsust.
  • Kui masin aitab vastata töötajate küsimustele, vabastab see juhid vastuste vahendaja rollist ning võimaldab keskenduda juhtimisele.
  • Luuakse potentsiaal ettevõtte dokumendihalduse viimiseks uuele tasemele. Kui töötajad kasutavad AI-assistenti ning annavad tagasisidet, saab ettevõtte juhendite loomist ja täiendamist hakata prioritiseerima reaalsest vajadusest lähtuvalt.
  • Lisaks töö efektiivistamisele loob generatiivne tehisintellekt võimaluse teostada tegevusi, mis seni pole võimalikud olnud. Näiteks võimaldab see küsida poolakeelse dokumendi kohta eesti keeles või vastupidi. Samuti suudab see spetsialistide poolt keerulises keeles kirjutatud vastuse edastada kasutajale lihtsamini mõistetavas keeles.

Strateegilises pildis on generatiivne tehisintellekt avanud esmakordselt võimaluse “õppiva organisatsiooni” tekkeks, kus inimeste loodud teadmised salvestuvad organisatsiooni ja need on nii olemasolevatele kui ka uutele töötajatele lihtsasti ligipääsetavad, muutes organisatsiooni päev-päevalt efektiivsemaks.

Loome GPT-lahenduse sinu ärile

Tööta tõhusamalt ja automatiseeri tüütud ülesanded.

Võta ühendust
Kirjuta meile, millised ajad sulle sobivad.

    *