Euroopa Liidu tehisintellekti seadus toetab usaldusväärse ja eetilise tehisintellekti arendamist

Euroopa Liidu õigusakt toetab usaldusväärse ja eetilise teisiellekti arndamist

Tehisintellekti mõju meie igapäevaelule aina kasvab, muutes seda, kuidas me töötame, õpime ja suhtleme. Tehisintellekt areneb kiiresti ja toob endaga kaasa palju kasulikke rakendamise võimalusi, kuid me ei tohiks selle juures ära unustada meie kõigi põhiõiguseid, väärtuseid ja turvalisust. Euroopa Liit on koostanud maailma esimese tervikliku tehisintellekti seaduse, mis püüab soodustada innovatsiooni, kuid samal ajal tagada, et tehnoloogiat kasutataks vastutustundlikult.

Tehisintellekti seadus puudutab eelkõige AI-lahenduste arendajaid ja juurutajaid. Meie jaoks on tähtis teada, mis on lubatud, mis on reguleeritud ja mis on keelatud. Näiteks on seadusega keelatud tehisintellekti süsteemid, mis võivad inimeste õigusi rikkuda või neile ohtu kujutada (nt Hiinas kasutusel olev sotsiaalkrediidi süsteem). Kõrge riskiga tehisintellekti süsteemid (nt tööle kandideerijate hindamise süsteemid) peavad läbima range kontrolli, et tagada lahenduse ohutus, usaldusväärsus ja eetilisus.

Tehisintellekti süsteemide reguleerimisel võetakse arvesse nende potentsiaalset mõju ühiskonnale ja üksikisikutele

Euroopa Liit jagab tehisintellekti süsteemid riski alusel nelja kategooriasse.

Vastuvõetamatu riskiga tehisintellekti süsteemide kasutamine on keelatud

Vastuvõetamatu riskiga süsteemidel on tõsine oht inimeste õigustele ja ühiskonnale. Sellised tehisintellekti lahendused on keelatud. Siin on mõned näited:

 • Inimeste manipuleerimine: Näiteks reklaamid, mis püüavad suunata lapsi või vanureid tegema otsuseid, mis neile kahju tekitavad.
 • Massiline järelevalve: Süsteemid, mis jälgivad pidevalt avalikes kohtades viibijaid biomeetriliste andmete abil või koguvad teavet inimeste liikumise ja käitumise kohta.
 • Sotsiaalsed skoorid: Näiteks süsteemid, mis hindavad inimesi nende krediidiajaloo või sotsiaalse käitumise põhjal.
 • Diskrimineerivad algoritmid: Süsteemid, mis teevad ebaõiglasi või kallutatud otsuseid töölevõtmisel, laenuandmisel või muudes olukordades, mis võivad oluliselt mõjutada üksikisikute elu.
 • Otsuste tegemine ilma inimsekkumiseta: Näiteks meditsiinilised tehisintellekti lahendused, mis teevad raviotsuseid või diagnoose ilma arstide sekkumiseta. 
Nõuded hakkavad kehtima 6 kuud pärast Euroopa Liidu õigusakti jõustumist.

“Teatud juhtudel on vastuvõetamatu riskiga tehisintellekti süsteemide kasutamine siiski lubatud. Näiteks olukordades, kus avaliku huvi eesmärk kaalub riskid üles (kuriteoohvrite, kadunud isikute otsimine, terrorirünnakuoht jms).”

Kõrge riskiga tehisintellekti süsteemid on reguleeritud

Kõrge riskiga tehisintellekti lahendused avaldavad märkimisväärset mõju ühiskonnale ja inimestele ning vajavad ranget reguleerimist. Siin on mõned näited sellistest süsteemidest:

 • Meditsiinilised diagnostikasüsteemid: Tehisintellekti süsteemid, mis aitavad diagnoosida haigusi või seisundeid, nt analüüsides meditsiinilisi andmeid ja aidates arstidel ravi valida.
 • Töölevõtmise algoritmid: Süsteemid, mis hindavad tööotsijaid ja aitavad tööandjatel kandidaate valida.
 • Laenu andmise algoritmid: Süsteemid, mis otsustavad laenude andmise üle, võttes arvesse taotlejate krediidiajalugu, sissetulekuid ja muid finantsandmeid.
 • Õiguskaitse tehisintellekti süsteemid: Süsteemid, mida kasutatakse õiguskaitsevaldkonnas, nt isikute tuvastamiseks, jälgimiseks või riskihindamiseks.
 • Tööstuslikud kontrollisüsteemid: Süsteemid, mis juhivad ja optimeerivad tööstuslikke protsesse, nt tootmisliinide või masinate juhtimisel.

“Suure riskiga tehisintellekti süsteemide loomisel tuleb teha taotlus ja täita nõudeid.”

Suure riskiga tehisintellektide loojad peavad:

 • Looma ja rakendama riskijuhtimissüsteemi.
 • Tagama andmekogumite kõrge kvaliteedi.
 • Logima tegevused, et tagada tulemuste jälgitavus.
 • Koostama põhjaliku tehnilise dokumentatsiooni.
 • Koostama selged juhised süsteemi juurutajale.
 • Tagama võimaluse inimjärelevalveks.
 • Kavandama süsteemi, et saavutada sobiv täpsus, vastupidavus ja küberturvalisus.
Nõuded hakkavad kehtima 24 kuud pärast Euroopa Liidu õigusakti jõustumist.

Piiratud riskiga süsteemidele kehtivad läbipaistvusnõuded

Mõõduka mõjuga tehisintellekti lahendused suhtlevad kasutajatega automaatselt või soovitavad sisu, nagu videod või õppekursused, kuid nende mõju on mõõdukas ning neilt nõutakse läbipaistvust ja kasutajate teavitamist. Näiteks:

 • Chatbotid ja muud interaktiivsed süsteemid peavad olema selgelt märgistatud, et kasutajad teaksid, et nad suhtlevad tehisintellektiga.
 • Sisu soovitusalgoritmid näiteks veebiplatvormidel ja sotsiaalmeedias, kus süsteemid peavad näitama, mille põhjal soovitused on tehtud.
 

Minimaalse riskiga süsteemidele ei kehtestata spetsiaalseid regulatsioone

Tehisintellekti süsteemid, millel on väike mõju ühiskonnale ja üksikisikutele, nendele ei kehtestata spetsiaalseid regulatsioone. Sellised süsteemid on näiteks:

 • E-kirju filtreerivad süsteemid, mis tõstavad kirju automaatselt spam kausta. Selle tegevuse mõju on kasutajatele minimaalne.
 • Lihtsad arvutimängud, kus tehisintellekti kasutamine ei kujuta olulist ohtu ega nõua ranget reguleerimist.

Üldotstarbelised tehisintellekti mudelid (GPAI ehk General Purpose AI)

Üldotstarbelised tehisintellekti mudelid, nagu nt OpenAI ChatGPT ja Google’i Gemini, peavad vastama kindlatele regulatsioonidele, hoolimata nende riskitasemest. Nad peavad esitama tehnilise dokumentatsiooni, kasutusjuhendi ning järgima autoriõiguste direktiivi. Samuti peavad nad avaldama treeningandmete kokkuvõtte, et tagada lahenduste läbipaistvuse ja vastutustundlik kasutamine.

Nõuded hakkavad kehtima 12 kuud pärast Euroopa Liidu õigusakti jõustumist.

Kokkuvõte

Euroopa Liidu tehisintellekti õigusakt on oluline samm tehisintellekti vastutustundliku kasutamise suunas. See tagab, et tehisintellekti lahendused vastaksid kindlatele nõuetele, sealhulgas läbipaistvusele, privaatsusele ja inimõiguste kaitsele. Meie ettevõte järgib neid nõudeid rangelt, et loodud lahendused oleksid mitte ainult innovaatilised, vaid ka turvalised ja vastutustundlikult hallatud.

 

Allikad

European Parliament, and Council of the European Union. “Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act).” 2024.

European Sommission. “AI Act

Loome GPT-lahenduse sinu ärile

Tööta tõhusamalt ja automatiseeri tüütud ülesanded.

Võta ühendust
Kirjuta meile, millised ajad sulle sobivad.

  *